English

转大商所:关于加强2024年端午节休市期间风险管理的通知

2024-06-04 08:33:39 分享到:

                                              
各会员单位:
       2024年端午节休市期间,我所各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。
      特此通知。                                                                                                                       大连商品交易所
                                                                                                                       2024年6月3日